Aktualizaci GDPR k 1.1.2022 najde dole na stránce pod bodem 8

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Svadeni.cz s.r.o. IČ: 05471966 se sídlem: Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00 (dále jen: „správce“).

2) Kontaktní údaje správce jsou:

Korespondenční adresa:

Pavel Vyklický

Machkova 587/42

Hradec Králové 500 11

Sídlo firmy:

Svadeni.cz s.r.o., Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00

email: info@jaksbalit.cz

telefon: 605 222 189

3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4) Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Správce.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objedná
 • vky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3) Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2) Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …Počítačové úložiště, Hesla, Antivirový program.

3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Všeobecné podmínky používáni serveru svadeni.cz

1. Definice

1.1 Server jaksbalit.cz (dále jen Server) je veřejný webový server publikující články, audio informace, audiovizuální informace a diskuze především z oblasti mezilidských vztahů.

1.2 Provozovatel serveru jaksbalit.cz (dále jen Provozovatel) je:

Svadeni.cz s.r.o., Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00

email: obchod@svadeni.cz

telefon: 605 222 189

1.3 Uživatel je osoba, která zaškrtla „Souhlasím s podmínkami“ (dále jen Podmínky) a to buď při své registraci, registraci k odběru newsletteru nebo při odeslání svého Příspěvku.

1.4 Provozovatel umožňuje Uživatelům na Server vkládat a publikovat své vlastní články nebo Příspěvky v diskuzích (elektronicky, poštou či jiným způsobem). Uživatelé dále mohou na Server vkládat obrazové a zvukové informace.

1.5 Veškeré informace vkládané Uživateli na Server dle bodu 1.4 jsou dále označovány jako Příspěvky.

2. Registrace Uživatele

2.1 Zaškrtnutí „Souhlasím s podmínkami“ se bere jako souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a akceptování veškerých jejich ustanovení.

2.2 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

2.3 Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

2.4 Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany.

2.5 Každý Uživatel Serveru může být na Serveru v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

2.6 Při registraci je Uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu a jméno či přezdívku popř. další údaje požadované Provozovatelem.

3. Soukromí

3.1 Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrdil Uživatel, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů Provozovatelem, a to za následujících Podmínek:

3.2 Svůj souhlas uděluje na dobu, dokud nezruší svoji registraci na Serveru.

3.3 Souhlasí se zasíláním informačních a reklamních e-mailů, dokud svůj souhlas nezruší nebo nezruší svoji registraci na Serveru.

3.4 Zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.5 Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďována za účelem zařazení údajů do databáze Provozovatele, ke statistickému zpracování, zasíláním výher ze soutěží, zasílání autorských odměn, marketingovým účelům, zasílání reklamních sdělení a informačních sdělení., ke zveřejnění jména autora u Příspěvků.

3.6 Osobní údaje dále mohou být předány třetím osobám k užívání k týmž účelům.

3.7 Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech.

3.8 Osobní údaje Uživatele je možné na žádost Uživatele vymazat z databáze Provozovatele.

3.9 Souhlas se zpracováním osobních dat může být kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu, adresovaném na adresu sídla Provozovatele.

3.10 Po doručení odvolání souhlasu Provozovateli, budou bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze Serveru odstraněny.

3.11 Provozovatel se zavazuje osobní údaje zadané Uživateli neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat, ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem pro nějž jsou tyto Data shromažďována.

3.12 Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených serverů, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

3.13 Uživatel bere na vědomí, že Příspěvky, které dobrovolně poskytne vložením na Server, mohou být použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby získají přístup k Příspěvkům jednotlivých Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

4. Podmínky použití služby

4.1 Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru publikuje své Příspěvky, poskytuje tím Provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, přenášet, sublicencovat nebo prodávat jakékoli takové Příspěvky a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům.

4.2 Na základě předání těchto Příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze Serveru. Za poskytnutí oprávnění Provozovateli k Příspěvkům nenáleží Uživateli úplata, pokud není dohodnuto jinak.

4.3 Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují Uživateli i přístup na další servery provozované Provozovatelem.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel je povinen respektovat aktuální Podmínky uvedené na Serveru dostupném na internetové adrese  https://www.jaksbalit.cz/

5.2 Uživatel je povinen se řídit pokyny, které jsou mu Provozovatelem Serveru zasílány prostřednictvím Uživatelského účtu administrátor. Neuposlechnutí může vést k omezení využívání poskytovaných služeb, zamezení přístupu k Serveru, případně zrušení uživatelského účtu. V případě, že Provozovateli vzniknou s tímto nepřiměřené náklady, může být proti Uživateli zahájeno trestní stíhání.

5.3 Uživatel je povinen vyplnit o sobě aktuální a pravdivé informace, které jsou povinné, při registraci i při využívání Serveru. Nepovinné údaje Uživatel může, ale nemusí uvádět, avšak uvede-li je, musí obsahovat aktuální a pravdivé informace.

5.4 Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

5.5 Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Provozovatelem.

5.6 Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Provozovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s Podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto Podmínek.

5.7 Veškerá Příspěvky Uživatele musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí jej porušovat. Na Serveru je proto zejména zakázáno publikovat Příspěvky:

 • s pornografickým obsahem
 • jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem
 • jejichž obsah by byl v rozporu s těmito Podmínkami
 • jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu
 • jejichž obsah je chráněn copyrightem
 • jež jsou propagací komerčních služeb
 • urážlivé, vulgární, rasistické nebo Příspěvky, které jsou neplacenou reklamou.
 • nejsou smysluplné ve vztahu k danému tématu, nebo diskuzi

5.8 Příspěvek Uživatele je vyjádřením názoru jejího autora a Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za ní. Při porušení Podmínek může být Příspěvek cenzurován, nebo zcela odstraněna ze Serveru. Příspěvky Uživatelů mohou být redigovány či moderovány.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

6.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

6.3 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

6.4 Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat Uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

6.5 Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat Uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto Podmínek.

6.6 Provozovatel prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

6.7 Provozovatel prohlašuje, že obrázky jsou pouze ilustrativní. Také texty se nemusí zakládat na reálné podkladu a slouží pouze pro propagaci webu, nebo prodávaných výrobků.

7. Reklama

7.1 Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

7.2 Provozovatel nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Provozovatele. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam.

7.3 Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail info@jaksbalit.cz. V předmětu zprávy musí Uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze. Správce odstraní vždy pouze konkrétní e-mail, ne celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

7.4 Nesouhlas se zasíláním e-mailů dle bodu 7.3 může být důvodem ke zrušení účtu Uživatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat prostřednictvím mailové adresy uvedené na stránkách.

8.2 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Datum zveřejnění 26. 6. 2006

Podmínky ochrany osobních údajů k 1.1.2022

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Svadeni.cz s.r.o. IČ: 05471966 se sídlem: Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00 (dále jen: „správce“). Spisová značka: C 263881 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. října 2016

Kontaktní údaje správce jsou:

Jméno: Pavel Vyklický

adresa: Machkova 587/42, Hradec Králové, 500 11

email: obchod@svadeni.cz

telefon: 605 222 189

Provozujeme web na stránkách: www.jaksbalit.cz

Pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.                   Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, Příjmení, telefonní číslo, email.

        Z jakého důvodu?

                 Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

                 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

                 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 dní od naší poslední komunikace.

 • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo

        Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

                 Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

                 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 roků od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 • Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

                 Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

                 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: obchod@svadeni.cz

II.                 Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna, PPL, ČP.
 • společnosti podílející se na expedici plateb: Prázdné, bude v případě změny doplněno
 • poskytovatel e-mailingové služby Prázdné, bude v případě změny doplněno
 • marketingová agentura ……………… (Prázdné – bude v případě změny doplněno)

  Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • ………….. (Prázdné – bude v případě změny doplněno)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.              Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese obchod@svadeni.cz   nebo zavolejte na tel. č. +420605222189.

IV.              Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název Vydavatel Účel o popis cookies Doba trvání
[Technické] [svadeni.cz s.r.o.] [krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.]  [Krátkodobé k zajištění technické služby webu]
Google Analytics Google.com Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Dlouhodobé
Google Ads Google.com Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich dopadu. Dlouhodobé
yuotube Youtube.com.cz Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam. Dlouhodobé
Facebook Facebook.com Pro lepší cílení našich kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu. Dlouhodobé
Zboží  Zboží.cz Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Zboží.cz. Dlouhodobé
Clarity Microsoft.com Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Dlouhodobé

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.                Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022